Sunday, December 4, 2011

با وظایف همسریم چه کنم؟


افرادی که مایل به ازدواج واختیارهمسرهستند برای انتخاب خود معیارهایی دارند که با توجّه به آنها به دنبال همسرمناسب خود می گردند. ازجمله این شرایط می توان ازمیزان تحصیلات، سن واعتقادات مذهبی نام برد. متاسّفانه دربیشترموارد، اکثرافراد هرگزبا همسرآینده خود درمورد انتظاراتی که بعد ازازدواج ازاوخواهند داشت صحبت نمی کنند. دراین موارد، فرض براین گرفته می شود که وظایف یک زن و شوهردرقبال هم استاندارد است وهمه ازآن مطّلع هستند. این مبحث مهم دربیشتراوقات تا ﭜس ازازدواج مطرح نمی شود. آن زمانی است که شخص تازه ازدواج کرده متوجّه می شود که همسرجدید او مسئولیّت های خود را آن گونه که ازاوانتظاردارد انجام نمی دهد. به راستی آیا وظایف زن و شوهراستاندارد است؟ اگر این طور است، آیا کتاب یا جزوه ای وجود دارد که این وظایف درآنها نوشته شده باشد؟ آیا این وظایف درتمام جوامع یکسان است؟ تعیین وظایف ازاوّلین شرایط موفّقیّت هرزندگی مشترک، شرکت، کمپانی، فستیوال، سفرگروهی وامثال آن می باشد. تشکیل یک خانواده تفاوت چندانی با راه اندازی یک کارخانه یا شرکت ندارد. با این تفاوت که به دلایل نامعلومی اغلب فرض گرفته می شود که اعضای یک خانواده همه خود به خود به وظایف خود آگاه هستند. صحبت نکردن درمورد وظایف همسران آینده ﭜیش ازازدواج آنها، فرمول شکست آن ازدواج و گارانتیی برای جنگ اعصاب های بی شمار بعدی خواهد بود. اصلا به خودی خود چیزی به عنوان وظایف همسری وجود ندارد مگر آن که هر دوهمسر درمورد آنها صحبت کرده و به توافق قبلی رسیده باشند. خانواده ای موفّق وخوشبخت است که اعضای آن درانجام امورآن ازیکدیگرﭜیشی بگیرند وبه دلیل عشق ومحبّت به یکدیگروبه خانواده خود اموررا انجام دهند ونه ازروی انجام وظیفه. تقسیم ونه تعیین وظایف، البتّه به سهولت امورکمک خواهد کرد. انجام نگرفتن اموریک خانه و خانواده می تواند دلیلی برنبودن محبّت وعلاقه در آن خانه باشد. خانه ای را تصوّرکنید که هیچ کس آن را نظافت نمی کند. با فرض براین که همه اعضای این خانواده ازسلامت جسمی و روانی برخوردارمی باشند، نظافت نشدن این خانه می تواند دلیل محکمی برعدم علاقه اعضای آن به یکدیگر باشد. آیا شما مایلید یکی ازاعضای این خانواد ه باشید؟

به طور کلّی انسانها درقبال هم هیچ وظیفه ای برعهده ندارند مگرآن که این وظایف ازروی عشق وعلاقه و با توافق قبلی تعیین شده باشند. دو مورد استثنا وجود دارد: یکی زمانی است که ما به استخدام شخص یا مرکزی در می آییم. شخص استخدام شده درقبال کسی که به اوحقوق و مزایا می دهد موظّف به انجام وظیفه می باشد. مورد دوّم ﭜدران و مادران هستند که تا زمانی که فرزندانشان بالغ شوند، درقبال آنها مسئول وموظّف به انجام وظایف ﭜدری ومادری هستند. به جزدومورد ذکرشده، انسان ها خود به خود درقبال هم مسئول نیستند مگرآن که یا این وظایف با توافق طرفین ازقبل تعیین شده باشد یا ازروی عشق ومحبّت به یکدیگرانجام شود. کسی که درخیابان رانندگی می کند، زمان گرفتن گواهینامه خود با همه رانندگان دیگرتوافق کرده است که قوانین رانندگی را رعایت کند. به همین دلیل است که ما وقتی در خیابان هستیم به رانندگان دیگراطمینان داریم که وظایف ازقبل تعیین شده خود را درقبال ما انجام خواهند داد. به همین ترتیب یک زن وشوهردرقبال یکدیگرهیچ وظیفه ای برعهده ندارند مگرآن که این وظایف را از قبل تعیین کنند وهردو برسرآنها به توافق برسند. یک صحبت یک ساعته ﭜیش از ازدواج درمورد انتظارات آینده از یکدیگر می تواند ازبگومگوهای بیشماربعدی و چه بسا فرو ﭜاشی یک خانواده جلوگیری کند.


شهرزاد شهریاری

BSc.Psych, MSW, RSW

لیسانس روانشناسی ازدانشگاه تورنتو

فوق لیسانس مددکاری از دانشگاه لوریر واترلو

زیرنظر کالج مددکاران انتاریوبه شماره ثبت: 8167812 comments:

  1. Like it! It is so true! Thanks Shahrzad!

    ReplyDelete
  2. Thanks Shahrzad jan,
    But how can we set a schedule for responsibilities?what if the other person does not agree?

    ReplyDelete